رفتن به محتوای اصلی
x

📣📣 توجه: حضور دستیاران با همراه داشتن مهر دستیاری بر اساس برنامه ساعت حضور در محل معاونت درمان الزامی است.

 🔴 آدرس : اصفهان -خیابان آپادانا اول(شهید قدوسی)-معاونت درمان اصفهان -طبقه دوم -اتاق 101 واحد توزیع متخصصین

 ✅ ثبت نام و تحویل مدارک دستیاران سال آخر رشته های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1403