رفتن به محتوای اصلی
x

نمایشگاه مجازی معاونت درمان

2

روز شمار هفته دولت

خبر میز خدمت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،مصلی حضرت امام خمینی (ره) محل نماز جمعه اصفهان

کلیپ هفته دولت

واحد پرستاری آموزش و پیگیری بیمار،در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه

دریافت مجوز پذیرش بیماران بین الملل توسط یازده مرکز درمانی

                                                    11

                 1     2

 

​                  3    4

    

                  7   22      

                 

    

     11   33

        

     32   36

 

    35   32

      

   37    9

/sites/ta/files/users/user54/1.jpg

/sites/ta/files/users/user54/3.jpg

/sites/ta/files/users/user54/4.jpg


/sites/ta/files/users/user54/2.jpg

/sites/ta/files/users/user54/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%2017.jpg

/sites/ta/files/users/user54/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%2018.jpg