رفتن به محتوای اصلی
x

فراخوان جذب مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح) در رشته تغذیه

بدینوسیله به آگاهی می رساند سامانه جذب مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

(سامانه رشد) از تاریخ 10/03/1402 ساعت 11 صبح لغایت پایان وقت اداری تاریخ 18/03/1402

به آدرس tarhplus.behdasht.gov.ir  فعال می گردد.

اطلاعیه فراخوان جذب مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح) در رشته تغذیه، نیمه اول سال 1402