برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت رادیولوژی

ثبت نام کمیسیون طرح رشته علوم آزمایشگاهی

کارگاه شش روزه مراقبتهای پرستاری در ICU

کمیسیون طرح اجباری رشته علوم آزمایشگاهی

سمینار آموزشی«عوارض دارویی، تجویز و مصرف منطقی داروها»

نتایج کمیسیون طرح رشته های اجباری

قابل توجه کلیه پزشکان و پرستاران

«کمیته زنان و مامایی تحلیل ریشه ای خطا»

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت درمان RSS

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳