رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی سایت میزخدمت الکترونیک معاونت درمان

 به گزارش روابط عمومی معاونت درمان روز دوشنبه مورخ 8/3/1402  با حضور مدیرمحترم نظارت و روسای ادارات زیر مجموعه اداره نظارت بر مراکز درمانی و موسسات سرپایی ،واحد دندانپزشکی،واحد کمیته فنی ،اداره بستری،واحد MMT ،مسوول محترم اموراداری،مسوول محترم روابط عمومی و مسوول رابط سایت میز خدمت الکترونیک در سالن کتابخانه معاونت درمان برگزار گردید .

این جلسه با هدف کلی از میزخدمت الکترونیک در سازمان و معرفی سایت میزخدمت الکترونیک ، بیان تفکیک کلیه فرآیندهای مدیریت نظارت اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی هر اداره برگزار شد.

در ادامه آیتم های ثابت و فرمت یکسان از هر فرآیند با بیان جزئیات ویژگی های خدمت آن در سایت نمایش و توضیحات کامل هر منو ،خدمت اعضاء بیان شد، درجمع بندی جلسه مقدر گردید که کلیه فرآیندهای الکترونیکی و غیر الکترونیکی هر واحد به صورت عنوان وارد لیست گردد تا تک تک آنها طی برنامه ریزی منظم با هر اداره در جلسات تک به تک مورد تجزیه وتحلیل اعمال آنها صورت پذیرد.

مصوبات قطعی جلسه : مقرر گردید روسای ادارات با مدیریت نظارت کلیه فرآیندهای خود را مکتوب و مورد تایید قرار دهند و از هر واحد یک کارشناس بعنوان رابط آن اداره جهت اعمال فرآیندهای واحد مربوطه جهت ارائه اطلاعات با جزئیات کامل و دقیق طبق فرمت معیّن به مسوول سایت میز خدمت الکترونیک درمان معرفی شوند.

🌐Ta.mui.ac.ir