معرفی گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی

 

نام ونام خانوادگی : دکتر فاطمه نوش مهر

سمت : رییس گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری حرفه ای پزشکی

شرح وظایف:

-تامین نیروی انسانی پزشکی در مراکز درمانی استان

- جذب وتوزیع مناسب نیروهای مشمول تعهدات قانونی خدمت  ضریب کا (متخصص،فوق تخصص)

-جذب و توزیع نیروهای پزشکی عمومی و متخصص در قالب قرارداد نظام نوین بیمارستان ها

- برنامه ریزی و اجرای کلیه مراحل صدور پایان تعهدات ضریب کا

-هماهنگی با معاونت درمان وزارت متبوع در اولویت بندی نیازهای استان

-پیگیری رسیدگی به تخلفات و همچنین شکایات مطروحه از متخصصین

-هماهنگی و نظارت بر اجرای دستورالعمل مقیمی پزشکان در مراکز آموزشی-درمانی

-هماهنگی و نظارت بر اجرای دستورالعمل ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته

 

شماره تماس :۳۶۶۱۹۶۶۱

شماره داخلی:۲۸۷

آدرس پست الکترونیکی:specialists@mui.ac.ir

 

 

 

نام ونام خانوادگی : زهره هوشنگی

سمت : کارشناس

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری سلامت جامعه

شرح وظایف: توزیع نیروهای تخصصی و فوق تخصصی

شماره تماس :۳۶۶۱۹۶۶۱

شماره داخلی:۳۰۳

آدرس پست الکترونیکی:

 

نام ونام خانوادگی : سمیه حسینی

سمت : کارشناس

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت

شرح وظایف:طرح تحول سلامت (مقیمی - ماندگاری - تمام وقت) / طرح اقماری پزشکان

شماره تماس :۰۳۱۳۶۶۱۹۶۶۱  

شماره داخلی: ۲۸۷

آدرس پست الکترونیکی:-

 

 

نام ونام خانوادگی :  هنگامه صادق موسوی

سمت :  کارشناس

مدرک تحصیلی: 

شرح وظایف:  قراردادهای نظام نوین پزشکان / آموزش

شماره تماس :  ۳۶۶۱۹۶۶۱

شماره داخلی: ۲۹۸

آدرس پست الکترونیکی:    -

 

نام ونام خانوادگی :  ریحانه ربانیان

سمت :  کارشناس

مدرک تحصیلی:  کارشناس مددکاری

شرح وظایف:  تنظیم قراردادهای بخش خصوصی

شماره تماس :  ۳۶۶۱۹۶۶۱

شماره داخلی: ۲۸۷

آدرس پست الکترونیکی:    -

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳