بازدید رئیس بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت از مراکز درمان سرطان استان

رئیس بیماریهای غیرواگیر و کارشناسان نظارت و ارزشیابی مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت متبوع روز یکشنبه ۲۷مردادماه ۹۸ ضمن بازدید از مراکز درمان سرطان استان  در جلسه ای مشکلات مربوط به درمان بیماران سرطانی را پیگیری و راهکارهای مناسب جهت بهبود مشکلات در این حوزه را ارائه نمودند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳