فرمهای آموزش

فرم نیاز سنجی آموزشی سال ۱۳۹۸

جهت دریافت فایل اکسل فرم نیازسنجی سال ۱۳۹۸ کلیک نمایید.

نیازسنجی آموزشی سال ۱۳۹۵

از آنجا که هدف نهایی از آموزش کارکنان ، توانمندسازی روزافزون آنها به منظور بهبود فرآیندهای جاری می باشد، لذا  سنجش نیازهای آموزشی کارکنان در جهت برنامه ریزی آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .

چک لیست ارزیابی فرآیند آموزش

چک لیست ارزیابی فرآیند آموزش در سال ۱۳۹۴

فرم نیازسنجی

فرم حضور و غیاب

فرم ۲۶

صفحه‌ها

اشتراک در فرمهای آموزش

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳