آموزش به بیمار

تهیه پمفلت آموزشی

جهت آشنایی با تهیه پمفلت آموزشی کلیک نمایید.

صفحه‌ها

اشتراک در آموزش به بیمار

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳