پلمپ

پلمپ

يک واحد غير مجاز که مبادرت به مداخله در درمان مي نمود توسط  واحد امور حقوقي معاونت درمان شناسایی و با همکاری مأمورین اماکن محل پلمپ و متصدي به مراجع قضايي معرفي گردید.
 

پلمپ

دو واحد دندانسازي غیر مجاز که مبادرت به مداخله درامور دندانپزشکي مي نمودند، شناسايي و با دستور قضایی توسط واحد حقوقي معاونت درمان اصفهان محل پلمپ شد و متصدي به مراجع قضايي معرفي گرديد.

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

در روز سه شنبه مورخ ۲۶/۵/۹۵ ساعت ۱۲ صبح جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی با حضورریاست دانشگاه  و سایر اعضا در سازمان نظام پزشکی یرگزار  شد. در این جلسه پرونده های تخلفات ارجاعی از معاونتهای درمان ،غذا و دارو  مطرح و پس از بررسی ۲۱ پرونده مطروحه، تخلف ۱۶ پرونده محرز و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

جلسه ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها

در روز سه شنبه ۲۶ مرداد ماه،جلسه ستاد استانی نظارت بر تعرفه ها با حضور ریاست دانشگاه و سایر اعضا در محل سازمان نظام پزشکی تشکیل شد.در این جلسه پرونده های ارجاعی از سامانه ۱۶۹۰ ، نظام پزشکی و سازمانهای بیمه گر مطرح و پس از بررسی ۱۰ پرونده، تخلف ۳ پرونده  محرز و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.
 

مداخله در درمان

پلمپ

پلمپ مطب دندانپزشکی

صفحه‌ها

اشتراک در پلمپ

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳