فرمهای اداره تجهیزات پزشکی

چک لیست نظارتی پکس

نامه شماره ۲۳۵۴۳/۴۰۰د مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۹ معاون محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اطلاعیه (۱)اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی(حذف کامل فیلم رادیولوژی و استفاده از سامانه های الکترونیکی)

چک لیست نظارتی پکس

فرم آموزش کاربری تجهیزات پزشکی

شناسنامه تجهیزات

درخواست خرید

صفحه‌ها

اشتراک در فرمهای اداره تجهیزات پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳