فرآیندهای واحد شکایات،امور حقوقی

فرآیند ارسال تعرفه ها

اشتراک در فرآیندهای واحد شکایات،امور حقوقی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳