شرح وظایف واحد شکایات،امور حقوقی،کمیسیون ماده ۱۱

معرفی واحد امور حقوقی

اشتراک در شرح وظایف واحد شکایات،امور حقوقی،کمیسیون ماده 11

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳