مراکز دیالیز استان اصفهان

قابل توجه سرپرستاران محترم بخش های همودیالیز

با توجه به تغییر فرم های آماری ماهیانه و شناسنامه بخش دیالیز توسط گروه مدیریت بیماری ها لطفا نسبت به تکمیل اطلاعات و آمار ماهیانه مراکز خود از شهریور ماه سال جاری در فرم های جدید اقدام نمایید. (دریافت فرم آمار) (دریافت فرم شناسنامه)

شورای دیالیز

در تاریخ ۱۵/۷/۹۵ در معاونت درمان جلسه ای توسط گروه مدیریت بیماری ها و پیوند اعضاء در راستای بهبود کیفیت دیالیز استان و یکسان سازی مراکز، با اعضای شورای دیالیز استان

قابل توجه سرپرستاران بخشهای همودیالیز

با توجه به تغییر فرم های آماری ماهیانه و شناسنامه بخش دیالیز توسط گروه مدیریت بیماری ها و پیوند اعضاء، نسبت به تکمیل اطلاعات و آمار ماهیانه مراکز خود از خرداد ماه سال جاری در فرم های جدید اقدام فرمایید.

شناسنامه بخش همودیالیز

آمارماهیانه ودرخواست

جلسه برنامه ریزی انجام دیالیز مهمانان نوروزی

در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۰ در معاونت درمان جلسه ای در راستای برنامه ریزی جهت انجام دیالیز مهمانان نوروزی، توسط گروه مدیریت بیماری ها و پیوند اعضاء

کتاب پرستار و دیالیز

صفحه‌ها

اشتراک در مراکز دیالیز استان اصفهان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳