معرفی واحد آموزش

کارشناسان واحد آموزش

مسئول  آموزش :   سرکار خانم اکرم محبی زاده 

 

 

 کارشناس آموزش :  سرکار خانم مرضیه بصراوی

چشم انداز

چشم انداز : ما برآنیم که با استفاده از نیروهای توانمند و استفاده از ظرفیت های موجود و رعایت استاندارهای آموزشی در استان بهترین و مطرح در کشور باشیم. چشم انداز : ما برآنیم که با استفاده از نیروهای توانمند و استفاده از ظرفیت های موجود و رعایت استاندارهای آموزشی در استان بهترین و مطرح در کشور باشیم. رسالت : واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر دارد با هدف ارتقاء سلامت آحاد جامعه و رضایتمندی خدمت گیرندگان از طریق توانمند سازی کارکنان و بیماران با رویکرد آموزش مبتنی بر نیازسنجی و متکی بر شواهد نسبت به سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزش های اثربخش گام بردارد. ارزش ها: تکریم ارباب رجوع احترام به حقوق کارکنان مسئولیت پذیری در یادگیری نظم و انضباط نوآوری و یادگیری نشاط ،همدلی وصداقت واحد آموزش معاونت درمان با اتخاذ استراتژی انسان سالم جامعه سالم ، در جهت حفظ و ارتقاء سلامت جامعه از طریق آموزش و توانمند سازی کارکنان و بیماران گام بر می دارد و در این راستا با برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت بر عملکرد متولیان آموزش در مراکز درمانی در جهت افزایش رضایتمندی گیرندگان و دهندگان خدمت تلاش می کند
اشتراک در معرفی واحد آموزش

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳