بسته های آموزشی مراکزدرمانی ومعاونت درمان

بسته آموزشی فرایند پرستاری در بخشهای روانپزشکی

جهت دریافت بسته آموزشی فرایند پرستاری در بخشهای روانپزشکی اینجا را کلیک کنید.

بسته آموزشی مدیریت بیمار ترومایی

جهت دریافت بسته آموزشی مدیریت بیمار ترومایی اینجا را کلیک کنید.

بسته آموزشی مفاهیم شغلی پایه ویژه کمک بهیاران

جهت دریافت بسته آموزشی مفاهیم شغلی پایه ویژه کمک بهیاران اینجا را کلیک کنید.

بسته آموزشی اصول برقراری ارتباط و مصاحبه با بیماران روانی

جهت دریافت بسته آموزشی اصول برقراری ارتباط و مصاحبه با بیماران روانی اینجا را کلیک کنید.

بسته اموزشی مهار فیزیکی و شیمیایی به روش ایمن

جهت دریافت بسته اموزشی مهار فیزیکی و شیمیایی به روش ایمن اینجا را کلیک کنید.

بسته آموزشی اورژانس های حیاتی کودکان ۱ (شوک سپتیک)

جهت دریافت بسته آموزشی اورژانس های حیاتی کودکان ۱ (شوک سپتیک) اینجا را کلیک کنید.

بسته آموزشی مراقبت خانواده محور از کودک

جهت دریافت بسته آموزشی مراقبت خانواده محور از کودک اینجا را کلیک کنید.

بسته آموزشی ارزیابی خطر در کودکان(پایه و پیشرفته)

جهت دریافت بسته آموزشی ارزیابی خطر در کودکان(پایه و پیشرفته) اینجا را کلیک کنید.

بسته آموزشی ارزیابی و مراقبت از بیمار با کاهش سطح هوشیاری

جهت دریافت بسته آموزشی ارزیابی و مراقبت از بیمار با کاهش سطح هوشیاری اینجا کلیک نمایید .

بسته آموزش مراکز درمانی در سال ۱۴۰۰

جهت دریافت بسته آموزش مراکز درمانی در سال ۱۴۰۰ کلیک نمایید.

صفحه‌ها

اشتراک در بسته های آموزشی مراکزدرمانی ومعاونت درمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳