تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی

ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی

ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی ۱۴۰۱

ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱

مکاتبه شماره ۶۵/۱۴۲ مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۱ دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت

صورتجلسه استانی تعیین تعرفه های تشخیصی درمانی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱

۱) تصویب نامه شماره ۲۱۲۵۷/ت۵۹۸۰۱ه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۱ در خصوص تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی بخش دولتی

۲) تصویب نامه شماره ۲۱۲۳۲/ت۵۹۸۰۱ه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۱ در خصوص تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی بخش خیریه و موقوفه

۳) تصویب نامه شماره ۲۱۲۳۹/ت۵۹۸۰۱ه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۱ در خصوص تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی بخش خصوصی

۴) تصویب نامه شماره ۲۱۲۶۴/ت۵۹۸۰۱ه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران در خصوص اصلاحات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

۵) تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶/ت۵۹۸۰۱ه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران در خصوص قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

۶) تصویب نامه شماره ۲۱۲۵۷/ت۵۹۸۰۱ه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره برای بخش های دولتیف عمومی غیر دولتی ، خیریه و موقوفه و خصوصی

تغییرات کتاب ارزش نسبی

صفحه‌ها

اشتراک در تعرفه مصوب خدمات تشخیصی درمانی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳