جلسات و دوره های آموزشی

برگزاری جلسه بررسی و هماهنگی دولت الکترونیک با موضوع حذف دفترچه کاغذی

در تاریخ ۲۱ دی ماه جلسه بررسی و هماهنگی حذف دفترچه کاغذی با حضورمشاور محترم حوزه معاونت درمان، رئیس محترم نظام پزشکی اصفهان ، رئیس محترم دفتر رسیدگی به اسناد سازمان تامین اجتماعی ، معاون محترم توسعه سازمان بیمه سلامت اصفهان و همکاران  محترم مدیریت فناوری سلامت و کارشناسان محترم درمان توسط مدیریت اقتصاد درمان  در سالن کتابخانه معاونت برگزار گردید

جلسه بررسی پایلوت طرح اقماری ماندگاری پزشکان متخصص

در تاریخ ۹۸/۰۶/۰۳ جلسه  بررسی طرح پایلوت پزشکان اقماری ماندگاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور معاون محترم دفتر اداره استانداردها و فناوری سلامت (سرکار خانم دکتر حسینی)وزارت متبوع و کارشناس محترم مربوطه (سرکار خانم پورآقاسی) ومدیر محترم درمان ، مدیر اقتصاد درمان و استاندارد و فناوری سلامت مسئول گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی و کارشناسان معاونت برگزار گردید

اشتراک در جلسات و دوره های آموزشی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳