برگزاری کنفرانس یک روزه کنترل عفونت

کنفرانس یک روزه کنترل عفونت با عنوان بهداشت دست و مقاومت میکرو ارگانیسمی، روز شنبه مورخ ۲۹/۷/۹۶ویژه سوپروایزرهای کنترل عفونت و مسئولین بهداشت محیط کلیه مراکز درمانی استان به همت واحدکنترل عفونت اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان در محل سالن اجتماعات این معاونت برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳