لینک های مهم

اداره سلامت مادران: WWW.Health.gov.ir

اداره سلامت کودکان: WWW.Health.gov.ir

اداره سلامت نوزادان:        WWW.iman.gov.ir

سامانه ثبت آمار زایمان (ایمان): WWW.iman.gov.ir

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳