ساختار مدیریت برنامه

فوکال پوینت نظام ارجاع دانشگاه- ۶ آذر ماه ۹۷

فوکال پوینت نظام ارجاع از سطح اول به دوم/سوم نظام ارجاع طی نامه شماره ۸۰۷۰/۷/۱۲پ مورخ ۹۷/۹/۶ توسط معاون محترم درمان دانشگاه منصوب گردید. جهت دانلود اینجا را کلیک نمایید.

اعضای ستاد هدایت مدیریت نظام ارجاع- مورخ ۲۷ اسفند ماه ۹۷

ابلاغ اعضای ستاد هدایت مدیریت نظام ارجاع طی نامه شماره ۱۷۴۸۳/۷/د مورخ ۹۷/۱۲/۲۷ توسط معاون محترم درمان صادر گردید. جهت دانلود اینجا را کلیک نمایید.

اعضای کمیته دانشگاهی نظام ارجاع سطح ۲ و ۳ استان

اعضای کمیته دانشگاهی نظام ارجاع سطح ۲ و ۳ طی نامه شماره ۲۲۲۹۰ مورخ ۹۷/۱۲/۱۸ توسط ریاست محترم دانشگاه صادر گردید. جهت دانلود اینجا را کلیک نمایید.

اشتراک در ساختار مدیریت برنامه

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳