فرم ها

پرونده بستری موقت کووید-۱۹(تزریق رمدسیور)

برای دریافت فرم های پرونده بستری موقت کووید (تزریق رمدسیور) لطفا اینجا کلیک کنید.

فرم گزارش عوارض ناخواسته تزریق خون

برای دریافت فرم گزارش عوارض ناخواسته تزریق خون اینجا کلیک کنید.

اسناد فنی و فرم های الکترونیک تریاژ و مددکاری

برای دریافت اسناد فنی و بازنگری فرم های الکترونیک تریاژاورژانس و مددکاری اجتماعی اینجا کلیک کنید.

فرم های جدید بیهوشی

برای دریافت مجموعه فرم های بیهوشی و راهنمای تکمیل آن اینجا کلیلک کنید.

فرم همودیالیز حاد

جهت دریافت فرم همودیالیز حاد موارد اورژانسی اینجا کلیک کنید.

فایل آماری

برای دریافت فایل اکسل آماری (تعداد بیماران کرونا به تفکیک روز ) اینجا کلیک کنید.

صفحه‌ها

اشتراک در فرم ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳