مدیریت امور آزمایشگاهها

        

                                                                     

 

                                                                 

 

                                                                                    

                                                        

                                                             

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳