دستورالعمل ها و چک لیست های آزمایشگاه

  

                                                                                  

 

                                                                                 

 

                                                                          

 

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳