دستورالعمل های ایمنی اداره تعالی خدمات بالینی

شیوه نامه اجرایی واکنش سریع وقایع ناخواسته

دستورالعمل احیا نوزاد

دستورالعمل احیا بزرگسال 

دستورالعمل رضایت آگاهانه

دستورالعمل ترالی احیا

دستورالعمل تریاژ

دستورالعمل جراحی ایمن

دستورالعمل مدیریت تخت 

دستورالعمل تجهیزات پزشکی

دستورالعمل مراقبت خون

دستورالعمل آزمایشگاه

دستورالعمل ایمنی کنترل عفونت

دستورالعمل ایمنی کنترل عفونت ۱

دستورالعمل ایمنی کنترل عفونت ۲

دستورالعمل ایمنی کنترل عفونت۳ 

دستورالعمل ایمنی کنترل عفونت ۴

دستورالعمل ایمنی کنترل عفونت ۵

دستورالعمل ایمنی کنترل عفونت ۶

دستورالعمل ایمنی کنترل عفونت ۷

دستورالعمل ایمنی کنترل عفونت ۹

دستورالعمل ایمنی کنترل عفونت ۱۰

دستورالعمل ایمنی کنترل عفونت ۱۱

دستورالعمل داروهای حیات بخش و ضروری

دستورالعمل استریلیزاسیون فوری

دستورالعمل بهداشت دست

دستورالعمل تحویل بیمار

دستورالعمل جراحی ایمن

دستورالعمل پیشگیری از اتصالات نادرست

دستورالعمل زخم های فشاری

دستورالعمل سقوط بیمار

دستورالعمل شناسایی بیمار

دستورالعمل صحت دارویی

بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار

دستورالعمل داروهای با هشدار بالا

الزامات اخذ رضایت آگاهانه و تشخیصی درمانی تهاجمی

دستورالعمل داروهای با اسامی و اشکال مشابه

راهنمای پیشگیری از زخم فشاری

WalkRounds1

دستورالعمل تشخیص عفونت بیمارستانی

دستورالعمل استوارت شیپ

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳