دستورالعمل ها

دستورالعمل های محور مدیریت اطلاعات سلامت

برای دانلود کلیه مکاتبات و دستورالعمل های مربوط به اعتبار بخشی اینجا کلیلک کنید.

دستورالعمل اجرایی برنامه استقرار نظام ارجاع الکترونیک - مورخ ۳ اردیبهشت ماه ۹۸

به استناد ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه و بند الف تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۸ کشور برای استقرار برنامه نظام ارجاع الکترونیک مبتنی بر سطخ بندی خدمات و پرونده الکترونیک سلامت بدینوسیله دستورالعمل اجرایی برنامه استقرار نظام ارجاع الکترونیک ابلاغی طی نامه شماره ۴۰۰/۱۶۹۹ د مورخ ۹۸/۲/۳ معاون درمان وزارت متبوع ارسال می گردد. جهت دانلود اینجا را کلیک نمایید.

ابلاغ متمم دستورالعمل نظام ارجاع - مورخ ۵ شهریور ماه ۹۶

ابلاغ متمم دستور عمل نظام ارجاع ابلاغی طی نامه شماره ۳۰۰/۹۰۴۴د مورخ ۹۷/۰۶/۰۵ با امضای مشترک معاون محترم بهداشت و معاون محترم درمان وزارت بهداشت جهت دانلود اینجا را کلیک نمایید.

دستورالعمل اجرایی برنامه استقرار نظام ارجاع - مورخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۶

دستورالعمل اجرایی برنامه استقرار نظام ارجاع گام اول ابلاغی طی نامه شماره ۱۰۰/۲۵۳  مورخ ۹۶/۳/۳۰ وزیر محترم وقت وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی 

لینک دریافت

اشتراک در دستورالعمل ها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳