کنفرانس یکروزه مدیریت نمونه های آزمایشگاهی

کنفرانس مدیریت نمونه های آزمایشگاهی در تاریخ ۴/۸/۹۶ توسط اداره امور آزمایشگاههای معاونت درمان درمحل این معاونت با حضور اساتید محترم جناب آقای دکتر ناصر الماسی ودکتر حسن البرزی منش برگزار گردید ،مطالب عنوان شده در این کنفرانس پیرامون اهمیت نمونه گیری در نتایج آزمایش وحفظ ونگهداشت صحیح نمونه بود


 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳