دستورالعمل اجرایی کمیسیونهای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و فایلهای کمیسیون پزشکی شهرستانها

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳