۱۵ تا ۲۱ خردادماه گرامیداشت هفته محیط زیست

 

رﺷﺪ روزاﻓﺰون آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ و ﺑـﺮوزﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﭘﻲ در ﭘﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑـﻪ طﻮر ﺟﺪي ﺑﻪ ﺗﻜﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎده ﺗﺎ ﭼﺎره اﻳﻲ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ.

 

 

ﻋﺰم ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨـﻔـﺮاﻧـﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛـﻪ به ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑـﺮﺧـﻮرداري ﺳﻮﺋﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻴﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد اﻧﺴﺎن از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻤﺘﺮاز ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﻨﺎﺧـﺘـﻪ شد .

 

 

 

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳـﺎل  ۱۹۷۲ برابر ﺑـﺎ ۵ ژوﺋﻦ را روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴـﺖ اعلام کرد .

 

 

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺎده :

 

ﻫﺪف از ﻧﺎﻣﮕﺬاري اﻳﻦ روز، اﻓـﺰاﻳـﺶ آﮔـﺎﻫـﻲ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺴﻮوﻻن ﺑﻪ اﺗﺨـﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ روز ﺟﻬـﺎﻧـﻲ ﻣـﺤـﻴـﻂ زﻳﺴت در اﻳﺮان از ۱۵ ﺗـﺎ ۲۱ ﺧـﺮداد ﺑـرابر با ( ۵ ژوئن ) ﻋﻨﻮان ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

 

 

 در اﻳـﻦﻣﻴﺎن اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻫﺎ و ﭘﺮوﺗـﻜـﻞ ﻫـﺎ ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـﻼﻣـﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ، اﺟﺮاي اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑـﺮ ﻋـﻬـﺪه دارد .

 

 

 

ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻧﻮاع ﺣﻴﺎت در ﻛﺮه زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺒﻜﻪ اي ﭘـﻴـﭽـﻴـﺪه و ﻛـﺎﻣـﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮد آﻣﺪه اﻧﺪ .

 

 

 

ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي زﻧﺪﮔﻲ در آن ﺑﺴـﻴـﺎر ﻣـﻬـﻢ اﺳـﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭘﻴﺪا ﻛـﺮدن راه ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و ﻓـﺮﻫـﻨـﮓ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، اﻣـﺮي ﺿـﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

 

 

   تهیه و تنظیمدکتر شهین مرتجی

مسئول امور فرهنگی/ معاونت درمان اصفهان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳