کارگاه آموزشی CPR

img_4370کارگاه آموزشی  CPR جهت پرستاران شاغل در  کلیه مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانهای استان،

توسط اداره پرستاری با همکاری واحد آموزش معاونت درمان، روز چهار شنبه مورخ۲۰/۱۰/۹۱ در سالن کنفرانس معاونت درمان با حضور  اساتید مربوطه برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳