گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی ار منکر

معنای معروف ها و منکرها

 

برای آمر به معروف وناهی از منکر لازم نیست ابتدا معروف ها ومنکرها را بشناسد تا کار او بر اساس آگاهی وشناخت باشد.در این مقاله ، انواع معروف های فردی واجتماعی را که قرآن بر آنها تاکید داشته ودعوت دیگران به انجام آن را لازم شمرده ، خلاصه وار مطرح می کنیم .

 

شماره اشتراک ۱۲۳۴:

 

 

کلمه معروف در لغت از ماده (عرف) به معنای شناخته شده و نیک، و مـنـکر از ماده (انکار) و (نکر) به معنای ناشناخته، زشت و پلید است که جمع آن ((منکرات) و (مناکر) می باشد. و در اصطلاح، معروف نـام هـر کـاری اسـت که عقل یا شرع آن را تحسین کند و منکر نام کاری است که شرع و عقل آن را ناپسند بشمارند.

 

 

بـه (معروف)، از آن جهت معروف گفته شده که فطرت پاک آدمی با آن آشنا و مانوس است و آن را می پذیرد. و (منکر) چون با فطرت آدمی بـیـگـانـه، ناآشنا و نامانوس است، (منکر) و (ناشناخته) نامیده شده است.

 

 

(امـر) بـه مـعنای دستور دادن می باشد، چنان که (نهی) به معنای بازداشتن است.

 

 

اسـتـاد شهید مطهری، معروف و منکر را این گونه تعریف کرده است: کـلـمـه مـعروف، شامل همه هدف های مثبت اسلامی و کلمه منکر شامل همه هدف های منفی غیر اسلامی می گردد.

 

 

حـضرت امام(ره) می فرماید: آن چه عقلا یا شرعا واجب است، امر به مـعـروف آن، واجب است و آن چه که عقلا زشت است و شرعا حرام، نهی از آن، واجـب است و آن چه مستحب است، امر به آن مستحب است و آن چه مکروه است، نهی از آن مکروه می باشد.

 

 

 شماره اشتراک ۳۶۸۸ :

 

۱. غـفلت از دشمن; ۲. تقلید کورکورانه; ۳. شرکت در جلسات گناه; ۴. تـهمت زدن و آن چه را در دیگران نیست به آنان نسبت دادن; ۵. سـوءظـن و تجسس از احوال شخصی مردم; ۶. فتنه گری بین مسلمانان; ۷. بـی تـفـاوتـی و احـسـاس مـسـئولیت نکردن; ۸. تفرقه و جدایی انـداخـتـن بـیـن مسلمانان; ۹. اشاعه فحشا; ۱۰. ایجاد وحشت بین مردم مومن; ۱۱. پخش اخبار دروغ; ۱۲. چاپلوسی و تملق.

 

 

نمونه ای از منکرات فردی

 

 

۱. خـودبـینی; ۲. ریاکاری و خودنمایی; ۳. ناظر بر معصیت بودن و بـی تفاوت ماندن; ۴. دروغ گویی; ۵. ناسزاگویی و فحاشی; ۶. نگاه بـه جاهایی که باید از دید نامحرم پوشیده بماند; ۷. بی احترامی بـه مقدسات; ۸. منت گذاشتن و توقع بیش از اندازه داشتن; ۹. ترک واجـبـات الـهی; ۱۰. رشوه گرفتن و رشوه دادن و زمینه های آن را فراهم کردن .

 

 

شماره اشتراک  ۲۴۹۲ :

 

 

قـرآن، وظیفه همه انبیا را امر به معروف و نهی از منکر می داند و مـی فـرمـاید: ما در میان هر امتی پیامبری را مبعوث کردیم که مـهـمـترین وظیفه او دو چیز بود: یکی امر به یکتاپرستی که بزرگ تـریـن مـعروف ها است (ان اعبدوالله) و دوم نهی از اطاعت طاغوت هـا کـه بـزرگ تـریـن مـنکرها است (اجتنبوا الطاغوت) . امر به مـعـروف کـاری اسـت کـه خـداوند انجام می دهد : (ان الله یامرکم بـالـعـدل والاحـسان) کما این که امر به منکر کار شیطان است: (الـشـیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء). به طور کلی آیاتی که در تشریع این دو موضوع مهم الهی در قرآن آمده، دارای ترتیبی ویژه و با وسعتی پهناور قلمداد شده است.

 

 

  تهیه و تنظیم/ دکتر شهین مرتجی

مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان اصفهان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳