کمیسیون اضطراری طرح اجباری فصل زمستان

ثparastar1بت  نام   الکترونیکی  کمیسیون اضطراری طرح اجباری ( پرستاری و اتاق عمل و هوشبری) فصل زمستان

از تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ آغاز و تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ ادامه دارد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳