کلینیک های ویژه

 

 

 

 

 

کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصیکه به اختصارکلینیک ویژهخوانده می شود واحدی است  دولتی و مستقل که با استفاده از نیروهای تخصصی و فوق تخصصی هیئت علمی تمام وقت فعالیت می کند و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و به عنوان یک واحد درمانی دولتی و سرپائی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی (معاونت درمان) اداره می گردد.

معاون درمان وقائم مقام رئیس دانشگاه درامورکلینیک های ویژه:

آقای دکتر بهروز کلیدری

مدیر کلینیک های ویژه دانشگاه:

آقای دکتر حمید گنجی

اهداف کلی:

۱.     ارائه خدمات با تعرفه دولتی به منظورافزایش رضایتمندی بیماران

۲.     ارائه خدمات درمانی و تشخیصی سرپائی با استفاده از اعضای هیئت علمی تمام وقت

۳.     ساماندهی مناسب تر سیستم ارجاع

۴.     بهره برداری مناسب از امکانات دانشگاه

۵.     افزایش ضریب اشغال تخت بیمارستانهای آموزشی

۶.     ایجاد دسترسی در ساعات غیراداری برای بیماران

۷.     حفظ اعضای هیئت علمی تمام وقت در جهت ارتقاء کیفیت درمان و افزایش حضورمستمر

 

 

 

 

 

                                                                   

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳