کتابخانه ی الکترونیکی اداره مامایی

انتظارات در زمینه هفته ترویج تغذیه با شیر مادر و چگونگی برگزاری آن

جهت دریافت فایل انتظارات در زمینه هفته ترویج تغذیه با شیر مادر و چگونگی برگزاری آن اینجا را کلیک کنید .

پروتکل کشوری مدیریت خونریزی های مامایی

جهت دریافت پروتکل کشوری مدیریت خونریزی های مامایی، که به منظور بهره برداری اساتید محترم گروه های زنان و زایمان، بیهوشی و .... دانشکده پزشکی و اساتید محترم گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی و متخصصین زنان و زایمان و متخصصین بیهوشی و... و کلیه صاحبان فرآیند در بیمارستانها و مراکز درمانی از وزارت متبوع ارسال گردیده است اینجا را کلیک نمایید.

 

 

 

فرم مراقبت پیش از بارداری

 با توجه به ضرورت ثبت دقیق مراقبت های پیش از بارداری و به منظور همگون سازی ثبت اقدامات و مراقبت ها "کارت مراقبت پیش از بارداری" جهت استفاده در درمانگاه زنان مامایی  بیمارستان ها و مطب متخصصین زنان و دفاتر کار مامایی تدوین گردیده است. لذا مقتضی است نسبت به استفاده از کارت مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. شایان ذکر است در صورت استفاده از هرگونه پرونده و کارت جهت ثبت و مستندسازی ترتیبی اتخاذ گردد حداکثر طی بازه زمانی شش ماهه نسبت به جایگزینی با کارت جدید اقدام گردد. بدیهی است در نیمه دوم سال جاری استفاده از این کارت در بازدید کارشناسان این معاونت از مطب متخصصین زنان و زایمان، دفاتر کار مامایی و درمانگاه زنان مامایی بیمارستانها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

جهت دریافت فایل کارت اینجا کلیک نمایید

استفاده از کارت مراقبت مادران در دوران بارداری و پس از زایمان

 با توجه به ضرورت ثبت دقیق مراقبت های دوران بارداری و پس از زایمان و به منظور همگون سازی ثبت اقدامات و مراقبت ها "کارت مراقبت مادران در دوران بارداری و پس از زایمان" جهت استفاده در درمانگاه زنان مامایی   بیمارستان ها و مطب متخصصین زنان و دفاتر کار مامایی تدوین گردیده است. لذا مقتضی است نسبت به استفاده از کارت مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. شایان ذکر است در صورت استفاده از هرگونه پرونده و کارت جهت ثبت و مستندسازی ترتیبی اتخاذ گردد حداکثر طی بازه زمانی شش ماهه نسبت به جایگزینی با کارت جدید اقدام گردد. بدیهی است در نیمه دوم سال جاری استفاده از این کارت در بازدید کارشناسان این معاونت از مطب متخصصین زنان و زایمان، دفاتر کار مامایی و درمانگاه زنان مامایی بیمارستانها مورد ارزیابی قرار خواهد 

جهت دریافت فایل کارت اینجا کلیک نمایید

صفحه‌ها

اشتراک در کتابخانه ی الکترونیکی اداره مامایی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳