کارگروه ارتقاء میکروب شناسی بیمارستانی

جلسه کارگروه ارتقاء میکروب شناسی بیمارستانی در تاریخ ۱۰/۴/۹۶ با حضور معاون محترم درمان، متخصصین عفونی، جمعی از مسئولین فنی، رئیس اداره امور آزمایشگاهها و نمایندگان مرکز تحقیقات عفونی برگزار گردید. در این جلسه پیرامون تقویت رابطه آزمایشگاه و بالین، ارتقاء تجهیزات، تقویت نیروی انسانی و استاندارد سازی تعرفه در بخش میکروب شناسی بحت و تبادل نظر گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳