کارگاه شش روزه مراقبتهای پرستاری در ICU

ICUباتوجه به برنامه ریزی آموزش پرستاران شاغل در بخش های ویژه در سال جاری، واحد آموزش معاونت درمان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یازدهمین دوره مراقبت های پرستاری در بخش ICU (با امتیاز آموزش مداوم )را جهت کارشناس و کارشناسان ارشد شاغل در بخش های ICUمراکز درمانی استان از تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ لغایت   ۱۹/۱۱/۹۱ با حضور سرکارخانم زراعتکار دبیر علمی برنامه، در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار می نماید .این کارگاه در راستای توانمند سازی پرستاران شاغل در بخش ICU ، ارتقاء خدمات بالینی در آن بخش و سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای استانداردهاي اعتبار بخشي می باشد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳