استفاده از کارت مراقبت مادران در دوران بارداری و پس از زایمان

 با توجه به ضرورت ثبت دقیق مراقبت های دوران بارداری و پس از زایمان و به منظور همگون سازی ثبت اقدامات و مراقبت ها "کارت مراقبت مادران در دوران بارداری و پس از زایمان" جهت استفاده در درمانگاه زنان مامایی   بیمارستان ها و مطب متخصصین زنان و دفاتر کار مامایی تدوین گردیده است. لذا مقتضی است نسبت به استفاده از کارت مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. شایان ذکر است در صورت استفاده از هرگونه پرونده و کارت جهت ثبت و مستندسازی ترتیبی اتخاذ گردد حداکثر طی بازه زمانی شش ماهه نسبت به جایگزینی با کارت جدید اقدام گردد. بدیهی است در نیمه دوم سال جاری استفاده از این کارت در بازدید کارشناسان این معاونت از مطب متخصصین زنان و زایمان، دفاتر کار مامایی و درمانگاه زنان مامایی بیمارستانها مورد ارزیابی قرار خواهد 

جهت دریافت فایل کارت اینجا کلیک نمایید

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳