پند حکیمانه لقمان به فرزندش

پند حکیمانه لقمان به فرزندش .ای جان فرزند :هزار حکمت آموختم که چهار صد حکمت انتخاب کردم،در آن چهار صد حکمت ،هشت کلمه بر گزیدم که جامع کمالات است :دو چیز را هرگز فراموش نکن :   (خدا و مرگ را )ولی دو چیز را همیشه فراموش کن :(کسی که به تو بدی کرد، و اگر تو خوبی به کسی کردی)و اما چهار کلمه دیگر :به مجلس که وارد شدی زبان نگه دار.به سفره ای وارد شدی شکم نگه دار.به خانه ای وارد شدی چشم نگه دار.به   نماز   وارد شدی   دل    نگه دار.مسؤل امور فرهنگی/معاونت درمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳