امورحقوقی ورسیدگی به شکایات

برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۹/۲۰ ساعت ۸ صبح جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی با حضور معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سایر اعضا در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد. در این جلسه پرونده های تخلفات ارجاعی از معاونتهای َدرمان ،غذا و دارو مطرح و پس از بررسی۲۷ پرونده مطروحه، تخلف تمامی پرونده ها محرز و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید .

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ، جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی با حضور معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سایر اعضا در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد.

جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

در روز دوشنبه مورخ ۲۵/۹/۹۲ ساعت ۱۰:۳۰ صبح جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ریاست سازمان نظام پزشکی اصفهان  

اشتراک در امورحقوقی ورسیدگی به شکایات

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳