همکاری آزمایشگاههادربرنامه غربالگری تالاسمی

همکاری آزمایشگاهها در برنامه غربالگری تالاسمیبا توجه به اضافه شدن آزمایشات الکتروفورز هموگلوبین و فریتین به برنامه کشوری غربالگری تالاسمی ، آزمایشگاههای متقاضی همکاری در برنامه فوق هر چه سریعتر به

همراه درخواست (در متن درخواست حتما" نوع دستگاه و روش انجام آزمایش ذکر شده باشد) همکاری خود در این زمینه به اداره امور آزمایشگاهها مراجعه نمایند . جهت دریافت نامه فوق به قسمت ذیل مراجعه نمایید .
 
دریافت نامه همکاری با برنامه غربالگری تالاسمی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳