هفته آمار وبرنامه ریزی بر تلاشگران این عرصه مبارک

 

روز آمار و برنامه ‏ريزي

 

نقش روز افزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم گیریها،سیاستگزاری ها و برنامه ریزی ها بر کسی پوشیده نیست.این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری کشورها و حجم و کیفیت بانک های اطلاعاتی آنها نه تنها یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود،بلکه متقابلاً نیز سیاستگزاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشورها،بدون در اختیار داشتن آمار کافی،صحیح و دقیق و بهنگام ممکن نیست.

 

 

ارایه آمارهای صحیح و مبتنی بر روش‌های علمی از اهمیت بسزایی در توسعه پایدار کشور برخوردار است و نظر به اینکه مصرف‌کنندگان آمار در بسیاری از مواقع تعاریف و مفاهیم آمارهای مورد نیاز خود را نمی‌دانند و به همین دلیل از آمارهای موجود بهره‌برداری کافی به عمل نمی‌آورند.

 

 

آمار در برنامه ریزی مدیریت و نظارت برنامه های مراقبتی بهداشتی نیزاز اهمیت اساسی و بنیادی برخوردار است. تردیدی نیست که خدمات بهداشتی را بدون درنظر گرفتن حقایق آماری نمی توان به طور موثر اجرا کرد. چنانچه اطلاعات و داده ها به شبکه ها ی تصمیم گیری ناقص باشد ، درجه اطمینان نسبت به تصمیم اتخاذ شده کمتر خواهد بود.

 

 

امروزه عمل تصمیم گیری در اداره اموربیمارستانها ودیگر سازمانهای بهداشتی و درمانی باید روی بررسی های علمی و آماری و اطلاعات تردید ناپذیر استوار باشد چرا که ارسال اطلاعات نادرست و نا بهنگام از اوضاع بهداشتی و درمانی مردم از دور افتاده ترین نقاط تا نزدیکترین آنها منجر به اخذ تصمیمات نابجای سیاست های بهداشتی کشور خواهد شد.آمار دروغ نمی گوید ، دروغگویان آمارسازی می کنند.

 

 

    تهیه وتنظیم/ دکترشهین مرتجی
مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان اصفهان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳