نصب تعرفه آزمایشات در کلیه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

نصب تعرفه آزمایشات در کلیه آزمایشگاههای تشخیص پزشکیباتوجه به نامه دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کلیه آزمایشگاههای تشخیص پزشکی موظف به نصب تعرفه

آزمایشات جهت مشاهده ارباب رجوع می باشند.برای دریافت نامه دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .
دریافت نامه دفتر رئیس دانشگاه علوم پزشکی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳