نشست مدیریت نظارت و اعتبار بخشی درمان با روسای بیمارستان ها با حضور نماینده معاونت محترم بهداشت

نشست مدیریت نظارت و اعتبار بخشی درمان با روسای بیمارستان ها با حضور نماینده معاونت محترم بهداشت در تاریخ ۱۴۰۰.۱۰.۸  به صورت حضوری در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه هماهنگی نهایی در خصوص ثبت صحیح آمار مربوط به بیماری کووید و پرهیز از دیر ثبتی آمار مربوطه در سه سامانه ISSS, MCMC وHSE انجام شد.ضمنا در همین راستا روز پنج شنبه جلسه مذکور با حضور روسای بیمارستانهای شهرستان های تابعه استان برگزار گردید .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳