معرفی واحد مدیریت اطلاعات سلامت

اداره تعالی خدمات بالینی

 

واحد مدیریت اطلاعات سلامت

ایمیل واحد:

                Stat_info_office@mui.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

مسئوولیت حرفه ای

تلفن داخلی

خانم اعظم چراغی

ریئس اداره تعالی خدمات بالینی

 

۲۷۲

خانم نفیسه توکل

کارشناس ارشد آمار زیستی

مسئوول آمار و سامانه آواب

۲۲۹

خانم فریده فروزنده

کارشناس مدارک پزشکی

امور جاری واحد

۲۸۹

آقای مرتضی انصاری

کارشناس مدارک پزشکی

امور جاری واحد

۲۲۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف واحد مدیریت اطلاعات سلامت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳