مطالب کلاس آمادگی و پاسخ در حوادث هسته ای

برای پاسخ دهی مناسب به حوادث هسته ایی مانند هر حادثه غیر مترقبه دیگر نیاز به هماهنگی بین قسمتهای مختلف پیش بیمارستانی و بیمارستانی در ارائه مراقبتها وجود داردو...
 

  
 
 
  
 

 
آمادگی و پاسخ بیمارستانی 
تریاژ بیمارستانی
رویکرد به بیماران دچار آسیب پرتویی
 
سطح حوادث(انواع حوادث پرتویی و سطح بندی)
سندروم  پرتوگیری حاد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳