مطالب مربوط به وبینار توانمندسازی پرستاران در آموزش خودمراقبتی بیماریهای مزمن تنفسی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳