مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی

 

نام ونام خانوادگی مدیر:دکترمجتبی گلزاری

مدرک تحصیلی:دکتری عمومی

سمت:مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی

پست الکترونیک:

تلفن تماس:

 

 

 

 

-

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳