مدیریت اموربیمارستانی وتعالی خدمات بالینی

نام ونام خانوادگی مدیر:دکتر غلامعلی دوروشی

مدرک تحصیلی: پزشک قانونی و مسمویت ها  و عضو هیئت علمی

سمت:مدیریت نظارت و اعتبار بخشی اموردرمان

پست الکترونیک:

تلفن تماس:

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳