محورهای آموزش در سنجه های اعتباربخشی

جهت دریافت فابل آموزشی محور آموزش در سنجه های اعتباربخشی کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳