مجموعه مقالات و پایان نامه ها و کتب حوزه مدیریت اطلاعات سلامت

مقالات منتشر شده در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت

پایان نامه های مدیریت اطلاعات سلامت

کتب منتشر شده در حوزه مدیریت اطلاعات سلامت

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳